ECSC là gì? Nghĩa của từ ecsc

ECSC là gì?

ECSC“European Coal and Steel Community” trong tiếng Anh.

ECSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECSC“European Coal and Steel Community”.

European Coal and Steel Community: Cộng đồng than và thép châu Âu.
tổ tiên xa của EU.

Giải thích ý nghĩa của ECSC

ECSC có nghĩa “European Coal and Steel Community”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng đồng than và thép châu Âu”.