ECTHR là gì? Nghĩa của từ ecthr

ECTHR là gì?

ECTHR“European Court of Human Rights” trong tiếng Anh.

ECTHR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECTHR“European Court of Human Rights”.

European Court of Human Rights: Tòa án Nhân quyền Châu Âu.
ECtHR.

Giải thích ý nghĩa của ECTHR

ECTHR có nghĩa “European Court of Human Rights”, dịch sang tiếng Việt là “Tòa án Nhân quyền Châu Âu”.