EDA là gì? Nghĩa của từ eda

EDA là gì?

EDA“European Defence Agency” trong tiếng Anh.

EDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDA“European Defence Agency”.

European Defence Agency: Cơ quan Quốc phòng Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của EDA

EDA có nghĩa “European Defence Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Quốc phòng Châu Âu”.