EDC-DAAC là gì? Nghĩa của từ edc-daac

EDC-DAAC là gì?

EDC-DAAC“EROS Data Center Distributed Active Archive Center” trong tiếng Anh.

EDC-DAAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDC-DAAC“EROS Data Center Distributed Active Archive Center”.

EROS Data Center Distributed Active Archive Center: Trung tâm Dữ liệu EROS Trung tâm Lưu trữ Hoạt động Phân tán.
EROS: Khoa học và Quan sát Tài nguyên Trái đất.

Giải thích ý nghĩa của EDC-DAAC

EDC-DAAC có nghĩa “EROS Data Center Distributed Active Archive Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Dữ liệu EROS Trung tâm Lưu trữ Hoạt động Phân tán”.