EDC là gì? Nghĩa của từ edc

EDC là gì?

EDC“Everyday carry” trong tiếng Anh.

EDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDC“Everyday carry”.

Everyday carry: Mang hàng ngày.

Giải thích ý nghĩa của EDC

EDC có nghĩa “Everyday carry”, dịch sang tiếng Việt là “Mang hàng ngày”.