EDECSIM là gì? Nghĩa của từ edecsim

EDECSIM là gì?

EDECSIM“Extended Directed Energy Combat Simulation” trong tiếng Anh.

EDECSIM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDECSIM“Extended Directed Energy Combat Simulation”.

Extended Directed Energy Combat Simulation: Mô phỏng chiến đấu năng lượng có hướng mở rộng.

Giải thích ý nghĩa của EDECSIM

EDECSIM có nghĩa “Extended Directed Energy Combat Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng chiến đấu năng lượng có hướng mở rộng”.