EDGAR là gì? Nghĩa của từ edgar

EDGAR là gì?

EDGAR“Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval” trong tiếng Anh.

EDGAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDGAR“Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval”.

Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval: Thu thập, Phân tích và Truy xuất Dữ liệu Điện tử.
Cơ sở dữ liệu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của EDGAR

EDGAR có nghĩa “Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval”, dịch sang tiếng Việt là “Thu thập, Phân tích và Truy xuất Dữ liệu Điện tử”.