EDGE là gì? Nghĩa của từ edge

EDGE là gì?

EDGE“Enhanced Data rates for GSM Evolution” trong tiếng Anh.

EDGE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDGE“Enhanced Data rates for GSM Evolution”.

Enhanced Data rates for GSM Evolution: Tốc độ dữ liệu nâng cao cho sự tiến hóa của GSM.

Một số kiểu EDGE viết tắt khác:

Evolutionarily Distinct and Globally Endangered: Phân biệt tạm thời và Nguy cấp trên toàn cầu.

Explicit Data Graph Execution: Thực thi biểu đồ dữ liệu rõ ràng.

Giải thích ý nghĩa của EDGE

EDGE có nghĩa “Enhanced Data rates for GSM Evolution”, dịch sang tiếng Việt là “Tốc độ dữ liệu nâng cao cho sự tiến hóa của GSM”.