EDMS là gì? Nghĩa của từ edms

EDMS là gì?

EDMS“Environmental Data Management System” trong tiếng Anh.

EDMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDMS“Environmental Data Management System”.

Environmental Data Management System: Hệ thống quản lý dữ liệu môi trường.

Một số kiểu EDMS viết tắt khác:

Educational Department of Measurement and Statistics: Cục đo lường và thống kê giáo dục.

Engineering, Design and Manufacturing Systems: Hệ thống kỹ thuật, thiết kế và sản xuất.

Early Day Motions: Chuyển động đầu ngày.
EDMs.

Engineering Development Models: Mô hình phát triển kỹ thuật.
EDMs.

Energy Data Management Systems: Hệ thống quản lý dữ liệu năng lượng.

Equipment Data Management Service: Dịch vụ quản lý dữ liệu thiết bị.

Electrical Discharge Machines: Máy phóng điện.
EDMs.

Electronic Document Management Systems: Hệ thống quản lý tài liệu điện tử.

Electronic Data Management System: Hệ thống quản lý dữ liệu điện tử.

Enterprise Document Management System: Hệ thống quản lý tài liệu doanh nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của EDMS

EDMS có nghĩa “Environmental Data Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý dữ liệu môi trường”.