EDS là gì? Nghĩa của từ eds

EDS là gì?

EDS“Electronic Data Systems” trong tiếng Anh.

EDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDS“Electronic Data Systems”.

Electronic Data Systems: Hệ thống dữ liệu điện tử.

Một số kiểu EDS viết tắt khác:

Electronic Differential System: Hệ thống vi sai điện tử.

Giải thích ý nghĩa của EDS

EDS có nghĩa “Electronic Data Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống dữ liệu điện tử”.