EDTA là gì? Nghĩa của từ edta

EDTA là gì?

EDTA“Electric Drive Transportation Association” trong tiếng Anh.

EDTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDTA“Electric Drive Transportation Association”.

Electric Drive Transportation Association: Hiệp hội Vận tải Lái xe Điện.

Một số kiểu EDTA viết tắt khác:

EthyleneDiamineTetraAcetic Acid: EthyleneDiamineTetraAcetic Acid.

Giải thích ý nghĩa của EDTA

EDTA có nghĩa “Electric Drive Transportation Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Vận tải Lái xe Điện”.