EEC là gì? Nghĩa của từ eec

EEC là gì?

EEC“European Economic Community” trong tiếng Anh.

EEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EEC“European Economic Community”.

European Economic Community: Cộng đồng Kinh tế Châu Âu.
tiền thân của EU.

Giải thích ý nghĩa của EEC

EEC có nghĩa “European Economic Community”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng đồng Kinh tế Châu Âu”.