EEG là gì? Nghĩa của từ eeg

EEG là gì?

EEG“ElectroEncephaloGram” trong tiếng Anh.

EEG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EEG“ElectroEncephaloGram”.

ElectroEncephaloGram: ElectroEncephaloGram.

Giải thích ý nghĩa của EEG

EEG có nghĩa “ElectroEncephaloGram”, dịch sang tiếng Việt là “ElectroEncephaloGram”.