EEK là gì? Nghĩa của từ eek

EEK là gì?

EEK“Estonian kroon” trong tiếng Anh.

EEK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EEK“Estonian kroon”.

Estonian kroon: Đồng kroon của Estonia.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của EEK

EEK có nghĩa “Estonian kroon”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng kroon của Estonia”.