EENT là gì? Nghĩa của từ eent

EENT là gì?

EENT“End Evening Nautical Twilight” trong tiếng Anh.

EENT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EENT“End Evening Nautical Twilight”.

End Evening Nautical Twilight: Kết thúc buổi tối hải lý hoàng hôn.

Giải thích ý nghĩa của EENT

EENT có nghĩa “End Evening Nautical Twilight”, dịch sang tiếng Việt là “Kết thúc buổi tối hải lý hoàng hôn”.