EEOC là gì? Nghĩa của từ eeoc

EEOC là gì?

EEOC“Equal Employment Opportunity Commission” trong tiếng Anh.

EEOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EEOC“Equal Employment Opportunity Commission”.

Equal Employment Opportunity Commission: Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của EEOC

EEOC có nghĩa “Equal Employment Opportunity Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng”.