EEZ là gì? Nghĩa của từ eez

EEZ là gì?

EEZ“Economic Exclusion Zone or Exclusive Economic Zone” trong tiếng Anh.

EEZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EEZ“Economic Exclusion Zone or Exclusive Economic Zone”.

Economic Exclusion Zone or Exclusive Economic Zone: Vùng loại trừ kinh tế hoặc Vùng đặc quyền kinh tế.

Giải thích ý nghĩa của EEZ

EEZ có nghĩa “Economic Exclusion Zone or Exclusive Economic Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng loại trừ kinh tế hoặc Vùng đặc quyền kinh tế”.