EFF là gì? Nghĩa của từ eff

EFF là gì?

EFF“Electronic Frontier Foundation” trong tiếng Anh.

EFF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EFF“Electronic Frontier Foundation”.

Electronic Frontier Foundation: Tổ chức biên giới điện tử.

Giải thích ý nghĩa của EFF

EFF có nghĩa “Electronic Frontier Foundation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức biên giới điện tử”.