EFL là gì? Nghĩa của từ efl

EFL là gì?

EFL“English as a Foreign Language” trong tiếng Anh.

EFL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EFL“English as a Foreign Language”.

English as a Foreign Language: Tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài.

Giải thích ý nghĩa của EFL

EFL có nghĩa “English as a Foreign Language”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài”.