EFOA là gì? Nghĩa của từ efoa

EFOA là gì?

EFOA“European Fuel Oxygenates Association” trong tiếng Anh.

EFOA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EFOA“European Fuel Oxygenates Association”.

European Fuel Oxygenates Association: Hiệp hội oxygenat nhiên liệu Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của EFOA

EFOA có nghĩa “European Fuel Oxygenates Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội oxygenat nhiên liệu Châu Âu”.