EFTA là gì? Nghĩa của từ efta

EFTA là gì?

EFTA“European Free Trade Area” trong tiếng Anh.

EFTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EFTA“European Free Trade Area”.

European Free Trade Area: Khu vực mậu dịch tự do Châu Âu.

Một số kiểu EFTA viết tắt khác:

European Free Trade Association: Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của EFTA

EFTA có nghĩa “European Free Trade Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực mậu dịch tự do Châu Âu”.