EFTPOS là gì? Nghĩa của từ eftpos

EFTPOS là gì?

EFTPOS“Electronic Funds Transfer at Point Of Sale” trong tiếng Anh.

EFTPOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EFTPOS“Electronic Funds Transfer at Point Of Sale”.

Electronic Funds Transfer at Point Of Sale: Chuyển khoản điện tử tại điểm bán hàng.

Giải thích ý nghĩa của EFTPOS

EFTPOS có nghĩa “Electronic Funds Transfer at Point Of Sale”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển khoản điện tử tại điểm bán hàng”.