EFV là gì? Nghĩa của từ efv

EFV là gì?

EFV“Expeditionary Fighting Vehicle” trong tiếng Anh.

EFV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EFV“Expeditionary Fighting Vehicle”.

Expeditionary Fighting Vehicle: Xe chiến đấu viễn chinh.

Giải thích ý nghĩa của EFV

EFV có nghĩa “Expeditionary Fighting Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe chiến đấu viễn chinh”.