EGBUS là gì? Nghĩa của từ egbus

EGBUS là gì?

EGBUS“External Genitalia, Bartholin's glands, Urethra & Skene's glands” trong tiếng Anh.

EGBUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EGBUS“External Genitalia, Bartholin's glands, Urethra & Skene's glands”.

External Genitalia, Bartholin's glands, Urethra & Skene's glands: Cơ quan sinh dục ngoài, tuyến Bartholin, niệu đạo & tuyến Skene.

Giải thích ý nghĩa của EGBUS

EGBUS có nghĩa “External Genitalia, Bartholin's glands, Urethra & Skene's glands”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan sinh dục ngoài, tuyến Bartholin, niệu đạo & tuyến Skene”.