EGIS là gì? Nghĩa của từ egis

EGIS là gì?

EGIS“Erieye Ground Interface Segment” trong tiếng Anh.

EGIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EGIS“Erieye Ground Interface Segment”.

Erieye Ground Interface Segment: Phân đoạn giao diện mặt đất của Erieye.

Giải thích ý nghĩa của EGIS

EGIS có nghĩa “Erieye Ground Interface Segment”, dịch sang tiếng Việt là “Phân đoạn giao diện mặt đất của Erieye”.