EGY là gì? Nghĩa của từ egy

EGY là gì?

EGY“Egypt” trong tiếng Anh.

EGY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EGY“Egypt”.

Egypt: Ai Cập.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của EGY

EGY có nghĩa “Egypt”, dịch sang tiếng Việt là “Ai Cập”.