EH là gì? Nghĩa của từ eh

EH là gì?

EH“Exahenry” trong tiếng Anh.

EH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EH“Exahenry”.

Exahenry: Lời khen ngợi.

Một số kiểu EH viết tắt khác:

Western Sahara: Tây Sahara.
ISO 3166 digram.

Giải thích ý nghĩa của EH

EH có nghĩa “Exahenry”, dịch sang tiếng Việt là “Lời khen ngợi”.