EHA là gì? Nghĩa của từ eha

EHA là gì?

EHA“Ethernet Hardware Address” trong tiếng Anh.

EHA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EHA“Ethernet Hardware Address”.

Ethernet Hardware Address: Địa chỉ phần cứng Ethernet.

Một số kiểu EHA viết tắt khác:

Environmental Health Australia: Sức khỏe Môi trường Australia.
một tổ chức chuyên nghiệp.

Education for All Handicapped Children Act: Đạo luật Giáo dục cho Tất cả Trẻ em Khuyết tật.
Luật liên bang Hoa Kỳ, kể từ khi được thay thế bởi Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật.

Emotional Health Anonymous: Sức khỏe cảm xúc Ẩn danh.

Giải thích ý nghĩa của EHA

EHA có nghĩa “Ethernet Hardware Address”, dịch sang tiếng Việt là “Địa chỉ phần cứng Ethernet”.