EHQ là gì? Nghĩa của từ ehq

EHQ là gì?

EHQ“European Hospitality Quality” trong tiếng Anh.

EHQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EHQ“European Hospitality Quality”.

European Hospitality Quality: Chất lượng Dịch vụ Khách sạn Châu Âu.

Một số kiểu EHQ viết tắt khác:

Engineer Headquarters: Trụ sở kỹ sư.

Giải thích ý nghĩa của EHQ

EHQ có nghĩa “European Hospitality Quality”, dịch sang tiếng Việt là “Chất lượng Dịch vụ Khách sạn Châu Âu”.