EHR là gì? Nghĩa của từ ehr

EHR là gì?

EHR“Equipment History Record” trong tiếng Anh.

EHR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EHR“Equipment History Record”.

Equipment History Record: Bản ghi lịch sử thiết bị.

Giải thích ý nghĩa của EHR

EHR có nghĩa “Equipment History Record”, dịch sang tiếng Việt là “Bản ghi lịch sử thiết bị”.