EICS là gì? Nghĩa của từ eics

EICS là gì?

EICS“East India Company's Service” trong tiếng Anh.

EICS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EICS“East India Company's Service”.

East India Company's Service: Dịch vụ của Công ty Đông Ấn.

Giải thích ý nghĩa của EICS

EICS có nghĩa “East India Company's Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ của Công ty Đông Ấn”.