EIRP là gì? Nghĩa của từ eirp

EIRP là gì?

EIRP“Effective Isotropic Radiated Power” trong tiếng Anh.

EIRP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EIRP“Effective Isotropic Radiated Power”.

Effective Isotropic Radiated Power: Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu quả.

Giải thích ý nghĩa của EIRP

EIRP có nghĩa “Effective Isotropic Radiated Power”, dịch sang tiếng Việt là “Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu quả”.