EJ là gì? Nghĩa của từ ej

EJ là gì?

EJ“Exajoule” trong tiếng Anh.

EJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EJ“Exajoule”.

Exajoule: Exajoule.

Giải thích ý nghĩa của EJ

EJ có nghĩa “Exajoule”, dịch sang tiếng Việt là “Exajoule”.