EKG là gì? Nghĩa của từ ekg

EKG là gì?

EKG“Electrocardiogram” trong tiếng Anh.

EKG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EKG“Electrocardiogram”.

Electrocardiogram: Điện tâm đồ.
từ Elektrokardiogramm của Đức.

Giải thích ý nghĩa của EKG

EKG có nghĩa “Electrocardiogram”, dịch sang tiếng Việt là “Điện tâm đồ”.