EL là gì? Nghĩa của từ el

EL là gì?

EL“Exalitre” trong tiếng Anh.

EL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EL“Exalitre”.

Exalitre: Exalitre.

Một số kiểu EL viết tắt khác:

Greek language: Ngôn ngữ Hy Lạp.
mã ISO 639-1: el.

Giải thích ý nghĩa của EL

EL có nghĩa “Exalitre”, dịch sang tiếng Việt là “Exalitre”.