ELF là gì? Nghĩa của từ elf

ELF là gì?

ELF“Extremely Low Frequency” trong tiếng Anh.

ELF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ELF“Extremely Low Frequency”.

Extremely Low Frequency: Tần số cực thấp.

Một số kiểu ELF viết tắt khác:

Earth Liberation Front: Mặt trận Giải phóng Trái đất.

Endangered Language Fund: Quỹ Ngôn ngữ Nguy cấp.

Eritrean Liberation Front: Mặt trận giải phóng Eritrean.

Executable and Linkable Format: Định dạng có thể thực thi và có thể liên kết.

Giải thích ý nghĩa của ELF

ELF có nghĩa “Extremely Low Frequency”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số cực thấp”.