ELL là gì? Nghĩa của từ ell

ELL là gì?

ELL“English Language Learner” trong tiếng Anh.

ELL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ELL“English Language Learner”.

English Language Learner: Người học tiếng Anh.

Một số kiểu ELL viết tắt khác:

Greek language: Ngôn ngữ Hy Lạp.
mã ISO 639-2: ell.

Giải thích ý nghĩa của ELL

ELL có nghĩa “English Language Learner”, dịch sang tiếng Việt là “Người học tiếng Anh”.