ELM là gì? Nghĩa của từ elm

ELM là gì?

ELM“Edge-Localised Mode” trong tiếng Anh.

ELM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ELM“Edge-Localised Mode”.

Edge-Localised Mode: Chế độ bản địa hóa cạnh.
vật lý plasma.

Giải thích ý nghĩa của ELM

ELM có nghĩa “Edge-Localised Mode”, dịch sang tiếng Việt là “Chế độ bản địa hóa cạnh”.