ELSS là gì? Nghĩa của từ elss

ELSS là gì?

ELSS“Emergency Life Support Stores” trong tiếng Anh.

ELSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ELSS“Emergency Life Support Stores”.

Emergency Life Support Stores: Cửa hàng hỗ trợ sự sống khẩn cấp.

Giải thích ý nghĩa của ELSS

ELSS có nghĩa “Emergency Life Support Stores”, dịch sang tiếng Việt là “Cửa hàng hỗ trợ sự sống khẩn cấp”.