EM là gì? Nghĩa của từ em

EM là gì?

EM“ElectroMagnetism/ElectroMagnetic” trong tiếng Anh.

EM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EM“ElectroMagnetism/ElectroMagnetic”.

ElectroMagnetism/ElectroMagnetic: Điện từ / Điện từ.

Một số kiểu EM viết tắt khác:

Effective Microorganisms: Vi sinh vật hữu hiệu.

Exametre: Exametre.
Em.

Giải thích ý nghĩa của EM

EM có nghĩa “ElectroMagnetism/ElectroMagnetic”, dịch sang tiếng Việt là “Điện từ / Điện từ”.