EMC là gì? Nghĩa của từ emc

EMC là gì?

EMC“Electromagnetic Compatibility” trong tiếng Anh.

EMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMC“Electromagnetic Compatibility”.

Electromagnetic Compatibility: Tương thích điện từ.

Một số kiểu EMC viết tắt khác:

Electric Membership Corporation: Tổng công ty Điện lực thành viên.

Electro-Motive Corporation: Tổng công ty Cơ điện.

European Muon Collaboration: Hợp tác Muon Châu Âu.

Evergreen Marine Corporation: Evergreen Marine Corporation.

Giải thích ý nghĩa của EMC

EMC có nghĩa “Electromagnetic Compatibility”, dịch sang tiếng Việt là “Tương thích điện từ”.