EMCON là gì? Nghĩa của từ emcon

EMCON là gì?

EMCON“Emissions Control” trong tiếng Anh.

EMCON là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMCON“Emissions Control”.

Emissions Control: Kiểm soát khí thải.
Điện từ.

Giải thích ý nghĩa của EMCON

EMCON có nghĩa “Emissions Control”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát khí thải”.