EMDEX là gì? Nghĩa của từ emdex

EMDEX là gì?

EMDEX“Essential Medicines InDEX” trong tiếng Anh.

EMDEX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMDEX“Essential Medicines InDEX”.

Essential Medicines InDEX: Thuốc cần thiết InDEX.

Giải thích ý nghĩa của EMDEX

EMDEX có nghĩa “Essential Medicines InDEX”, dịch sang tiếng Việt là “Thuốc cần thiết InDEX”.