EMDG là gì? Nghĩa của từ emdg

EMDG là gì?

EMDG“Euro-Missile Dynamics Group” trong tiếng Anh.

EMDG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMDG“Euro-Missile Dynamics Group”.

Euro-Missile Dynamics Group: Euro-Missile Dynamics Group.

Giải thích ý nghĩa của EMDG

EMDG có nghĩa “Euro-Missile Dynamics Group”, dịch sang tiếng Việt là “Euro-Missile Dynamics Group”.