EMDR là gì? Nghĩa của từ emdr

EMDR là gì?

EMDR“Eye Movement Desensitisation and Reprocessing” trong tiếng Anh.

EMDR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMDR“Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing: Chuyển động mắt Khử viêm và tái xử lý.

Giải thích ý nghĩa của EMDR

EMDR có nghĩa “Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển động mắt Khử viêm và tái xử lý”.