EMG là gì? Nghĩa của từ emg

EMG là gì?

EMG“ElectroMyoGraph” trong tiếng Anh.

EMG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMG“ElectroMyoGraph”.

ElectroMyoGraph: ElectroMyoGraph.

Giải thích ý nghĩa của EMG

EMG có nghĩa “ElectroMyoGraph”, dịch sang tiếng Việt là “ElectroMyoGraph”.