EMO là gì? Nghĩa của từ emo

EMO là gì?

EMO“Emergency Measures Organisation” trong tiếng Anh.

EMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMO“Emergency Measures Organisation”.

Emergency Measures Organisation: Tổ chức các biện pháp khẩn cấp.

Một số kiểu EMO viết tắt khác:

Emotional: Đa cảm.

Educational Management Organization: Tổ chức quản lý giáo dục.

Emergency Management Office: Văn phòng quản lý khẩn cấp.

Extra Man Offense: Thêm người đàn ông vi phạm.

Giải thích ý nghĩa của EMO

EMO có nghĩa “Emergency Measures Organisation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức các biện pháp khẩn cấp”.