EN là gì? Nghĩa của từ en

EN là gì?

EN“English” trong tiếng Anh.

EN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EN“English”.

English: Tiếng Anh.

Một số kiểu EN viết tắt khác:

English language: Ngôn ngữ tiếng Anh.
mã ISO 639-1: en.

Corps of Engineers: Binh chủng Công binh.

Estonia: Estonia.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Exanewton: Exanewton.

Giải thích ý nghĩa của EN

EN có nghĩa “English”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếng Anh”.