ENCODE là gì? Nghĩa của từ encode

ENCODE là gì?

ENCODE“Encyclopedia of DNA Elements” trong tiếng Anh.

ENCODE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ENCODE“Encyclopedia of DNA Elements”.

Encyclopedia of DNA Elements: Encyclopedia of DNA Elements.
dự án dữ liệu bộ gen người.

Giải thích ý nghĩa của ENCODE

ENCODE có nghĩa “Encyclopedia of DNA Elements”, dịch sang tiếng Việt là “Encyclopedia of DNA Elements”.