ENE là gì? Nghĩa của từ ene

ENE là gì?

ENE“East North-East” trong tiếng Anh.

ENE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ENE“East North-East”.

East North-East: Đông Đông Bắc.

Giải thích ý nghĩa của ENE

ENE có nghĩa “East North-East”, dịch sang tiếng Việt là “Đông Đông Bắc”.